Zasady TESLA Duel

TESLA Duel
The Endless Supreme Ladder

Forma rozgrywek: Ladder
Mapa: Inna w kazdym tygodniu wybierana w ankiecie na scenaq2.pl spoA�rA?d trzech map zaproponowanych przez admina.

Timelimit: 10
System: Bo3

Z danym Graczem moA?na rozegraA� tylko jeden mecz w tygodniu.

A�adnego umawiania siA� na mecze, A?adnego terminarza, A?adnych w/o.
A�adnych screenA?w, A?adnego uploadowania demek.
A�adnej presji.

DomyA�lnym i gA�A?wnym serwerem TESLA Duel jest:
TESLA @ Throne.pl | 195.85.230.210:27911

KaA?dy inny serwer z NoFake i bieA?A�cA� mapA� jest rA?wnieA? peA�noprawny. Serwery bez NoFake nie sA� akredytowane lecz gra na nich rA?wnieA? jest moA?liwa (porA?wnaj z punktem 14).

1. Elementy struktury:

Post z Ladderem (a w nim):
- Tabela z linkami do kart graczy.
- BierzA�ce info.
- Link do regulaminu w jA�zyku polskim.
- Link do regulaminu w jA�zyku angielskim.
- Komentarze w ktA?rych Gracze informujA� o wygranych meczach.

Strona z regulaminem w jA�zyku polskim.
Strona z regulaminem w jA�zyku angielskim.
Karty wszystkich Graczy (a w nich):

- Avatar.
- Data zapisania.
- OsiA�gniA�cia w Ladderze.
- Najlepsze mecze.
- Linki do najlepszych demek Gracza.
- Embedowane highlightsy najlepszych akcji Gracza z youtube.

Excelowski Skrypt samwszystkoliczA�cy.

2. Statystyki

Ranking (Rank) – Liczba okreA�lajA�ca pozycjA� gracza wzglA�dem innych graczy na podstawie ich PunktA?w Rankingowych.
Punkty Rankingowe (Pts) – IloA�A� bieA?A�cych punktA?w zdobywanych i utraconych podczas meczy.
Personal Best Rate (PB) – NajwiA�ksze Pts (Punkty Rankingowe) w historii (liczone po 20stu regularnych meczach w Ladderze).
Grand Prix (GP) – DziesiA�ciotygodniwy turniej podczas ktA?rego zdobywa siA� punkty GP.
Punkty GP (GP Points) – Suma dodatnich punktA?w rankingowych zdobytych podczas meczy z uwzglA�dnieniem rankingu gracza.
GP Points Current Week – Suma PunkA?w GP zdobyta w ciA�gu bieA?A�cego tygodnia.
GP Points Current GP- Suma punktA?w GP zdobyta w ciA�gu bieA?A�cego GP.

3. Punkty Rankingowe:

Gracze grajA� o takA� iloA�A� punktA?w w danym meczu jaka wynika z rA?A?nicy ich rankingu wg wzoru:

( RANK_HIGHER / RANK_LOWER ) * 100 = Pts_GAINED

RANK_HIGHER – Ranking gracza z wyA?szA� pozycjA� w Ladderze.
RANK_LOWER – Ranking gracza z niA?szA� pozycjA� w Ladderze.
Pts_GAINED – IloA�A� PunktA?w Rankingowych, ktA?re moA?na zdobyA�/utraciA� w tym meczu przez kaA?dego z nich.

Gracz, ktA?ry wygra, zdobywa tA� iloA�A� punktA?w.
Gracz, ktA?ry przegra, traci tA� iloA�A� punktA?w.

PrzykA�ad 1:
Gracz A z rankingiem 4 i gracz B z rankingiem 16 chcA� graA� ze sobA� mecz. O ile punktA?w zagrajA�?

RANK_HIGHER = 4
RANK_LOWER = 16

( 4 / 16 ) * 100 = 0,25 * 100 = 25

Pts_GAINED = 25

Odp: O 25 punktA?w.

PrzykA�ad 2:
Gracz A z rankingiem 1 i gracz B z rankingiem 10 chcA� graA� ze sobA� mecz. O ile punktA?w zagrajA�?

RANK_HIGHER = 1
RANK_LOWER = 10

( 1 / 10 ) * 100 = 0,1 * 100 = 10

Pts_GAINED = 10

Odp: O 10 punktA?w.

PrzykA�ad 3:
Gracz A z rankingiem 17 i gracz B z rankingiem 18 chcA� graA� ze sobA� mecz. O ile punktA?w zagrajA�?

RANK_HIGHER = 17
RANK_LOWER = 18

( 17 / 18 ) * 100 = 0,94 * 100 = 94

P = 94

Odp: O 94 punkty.

Wniosek:
Teoretyczna, maxymalna iloA�A� punktA?w do zdobycia w jednym meczu wynosi 100.
Aby zdobyA� jak najwiA�kszA� iloA�A� punktA?w z danego meczu, naleA?y graA� z graczem o jak najbardziej zbliA?onym rankingu.

4. Grand Prix:

Do punktacji GP liczone sA� zdobyte dodatnie Punkty Rankingowe w/g wzoru:

Pts_GAINED / RANK^3 = GP_Points_GAINED

Pts_GAINED a�� Punkty Rankingowe zdobyte w danym meczu
RANK^3 a�� Pierwiastek szeA�cienny z Rankingu gracza przed danym meczem.
GP_Points_GAINED a�� Punkty GP zdobyte w danym meczu.

PrzykA�ad 1:
Gracz A wdanym meczu zdobyA� 90 PunktA?w Rankingowych, a jego Ranking wynosi 8. Ile zdobyA� PunktA?w GP?

Pts_GAINED = 90
RANK = 8

90 / 8^3 = 90 / 2 = 45

GP_Points_GAINED = 45

PrzykA�ad 2:
Gracz B zdobyA� takA� samA� iloA�A� punktA?w co gracz A, czyli 90, a jego Ranking wynosi 27. Ile zdobyA� PunktA?w GP?

Pts_GAINED = 90
RANK = 27

90 / 27^3 = 90 / 3 = 30

GP_Points_GAINED = 30

Wniosek:
Im wyA?szy Ranking, tym stosunkowo wiA�cej PunktA?w GP.
WspA?A�czynnik Rankingowy jest tylko pierwiastkiem szeA�ciennym z Rankingu, wiA�c nie jest zbyt duA?y.

5. Dewaluacja Pts:

W przypadku nierozegrania poprzez gracza A?adnego meczu w tygodniu jego Punkty Rankingowe ulegajA� Dewaluacji w/g wzrou:

Pts_BEFORE a�� ( ( ACT / (ALL * ALL) ) * Pts_BEFORE ) = Pts_AFTER

Pts_BEFORE a�� Punkty Rankingowe przed DewaluacjA�.
Pts_AFTER a�� Punkty Rankingowe po Dewaluacji.
ACT a�� IloA�A� Graczy aktywnych (conajmniej jeden rozegrany mecz wdanym tygodniu).
ALL a�� Liczba wszystkich Graczy.

PrzykA�ad 1:
Gracz A posiada 2740 PunktA?w Rankingowych. W bieA?A�cym tygodniu nie rozegraA� meczu. Mecz rozegraA�o 10 Graczy spoA�rA?d wszystkich 50.

Pts_BEFORE = 2740
ACT = 10
ALL = 50

2740 a�� ( ( 10 / 50 * 50 ) * 2740 ) = 2740 a�� ( ( 10 / 2500 ) * 2740 ) = 2740 a�� ( 0,004 * 2740 ) = 2740 a�� 11 = 2729

Pts_AFTER = 2729
RA?A?nica = 2740 – 2729 = 11

Wniosek:
Warto graA� co najmniej jeden mecz w tygodniu, by uniknA�A� Dewaluacji PunktA?w Rankingowych. JednakA?e spadek ten jest niewielki, wiA�c nie ma powodu do niepokoju.

6. Ewalucja Pts:

Po zakoA�czeniu GP nastA�puje ewaluacja PunktA?w Rankingowych. Polega ona na podwyA?szeniu A�redniej wartoA�ci PunktA?w Rankingowych ze wszystkich PunktA?w Rankingowych wszystkich Graczy do liczby ustalonej przed rozpoczA�ciem Laddera (5000), poprzez procentowe podniesienie iloA�ci PunktA?w Rankingowych kaA?demu Graczowi.

Ewaluacja jest wprowadzona ze wzglA�du na Dewaluacje i ma przyczyniaA� siA� do dA�ugotrwaA�ej stabilizacji PunktA?w Rankingowych.

7. Przebieg czasowy Ligi:

(Rozpiska poglA�dowa)

Tygodnie:
1-2 (2) : Zapisy.
3-13 (10) : 1st GP
14 (1) : Przerwa
15-25 (10) : 2nd GP
26 (1) : Przerwa

8. Zapisy:

Aby zapisaA� siA� do turnieju naleA?y zamieA�ciA� komentarz w sprawie zapisania pod postem gA�A?wnym Laddera (strona z tabelA�).T
Gracze rozpoczynajA� Ladder posiadajA�c 5000 PunktA?w Rankingowych.
Gracze zapisanie przed startem Laddera otrzymujA� bonus w postaci 500 punktA?w GP.
MoA?na zapisaA� siA� w kaA?dym momencie trwania Laddera.

10. Bonusy:

Za dodanie linku do zuploadowanych demek z meczu w komentarzu z wynikiem z meczu = +20% punktA?w GP (tylko zwyciA�zca).
Technikalia: ZIP format, jeden plik, wedA�ug wzrou: wygrany_vs_przegrany.zip.
Przy wyniku 2:1 gracz wygrany moA?e zuploadowaA� demko takA?e z mapy przegranej.
Gdy wynik z komentarza jest dodany do tabeli oraz gdy prze komentarzu pojawi siA� znak odhaczenia – nie nastA�pi dodanie punktu za pA?A?niejsze doA�A�czenie demka.
KaA?da wyciA�ta, zuploadowana, i podlinkowana w komentarzu z wynikiem z meczu akcja, ktA?ra bA�dzie uA?yta w ‚TOP 10 TESLA GRAND PRIX’ = +10% wszystkich punktA?w GP.

11. Serwer.

DomyA�lnym i gA�A?wnym serwerem TESLA Duel jestA�TESLA @ Throne.pl 195.85.230.210:27911.A�KaA?dy inny serwer z NoFake i bieA?A�cA� mapA� jest rA?wnieA? peA�noprawny. Serwery bez NoFake nie sA� akredytowane lecz gra na nich rA?wnieA? jest moA?liwa (porA?wnaj z punktem 14).

12. ObowiA�zki gracza.

Dodawanie komentarzy z wynikiem meczu.
Nagrywanie demka z kaA?dego meczu i przechowywanie ich przez caA�y okres trwania GP.

13. ObowiA�zki admina.

Dodawanie punktA?w do tabeli.

14. NoFake

Do turnieju moA?e zapisaA� siA� kaA?dy gracz posiadajA�cy konto NoFake.
Mecze powinny siA� odbywaA� na serwerach z NoFake. Ale decyzja o wyborze serwera naleA?y wyA�A�cznie do graczy. W przypadku rozgrywania meczy na serwerach bez NoFake gracze pozbawieni sA� prawa do reklamacji meczu (w przypadku podejrzeA� o oszustwo).
W turnieju moA?e wziA�A� udziaA� kaA?dy, niezaleA?nie od statusu jego konta w NoFake (czy zbanowane, czy nie). Natomiast w kwestii Graczy pozostaje, czy chcA� rozgrywaA� mecze z Graczem ze zbanowanym kontem NF.

15. Kwestie dyscyplinarne.

(do opracowania).

16. Wszelkie prawa zastrzeA?one.

Punkt, w ktA?rym admin niniejszymi sA�owy zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyA?szych Zasad, by mieA� moA?liwoA�A� wprowadzania najlepszych rozwiA�zaA� dla dobra laddera TESLA Duel.