Wymiana statystyk miA�dzy scenaq2.pl a quake2.info

newash

Razem z demem chcemy podjA�A� wspA?A�pracA� przy optymalizacji naszych serwisA?w. Inicjatywa wyszA�a ze strony dema, ktA?ry zapytaA� mnie o moA?liwoA�A� udostA�pnienia mu zapytaA� z google. RA?wnieA? ja ostatnio zainteresowaA�em siA� tematykA� SEO i dlatego (trochA� powoli, ale zawsze) takA?e staram siA� prowadziA� sq2 zgodnie z „dobrymi praktykami”. WspA?A�praca miA�dzy scenaq2.pl a quake2.info moA?e objawiA� siA� nastA�pujA�co:

1. Wymiana czA�A�ci statystyk z naszych stron.
2. Wymiana peA�nych statystyk.
3. Przeniesienie (skopiowanie) bazy danych zarejestrowanych userA?w z sq2 do q2.info.

PoniewaA? peA�na transparentnoA�A� dziaA�aA� i wspA?A�wA�asnoA�A� przez Was sq2 jest dla mnie bardzo waA?na – proszA� Was o komentarz.

W dalszej czA�A�ci posta szczegA?A�y trzech wyA?ej wymienionych punktA?w.

Pierwsze dwa punkty odnoszA� siA� do systemu google analytics. GA podaje mnA?stwo rA?A?nych liczbowych statystyk jak:
Odwiedziny, unique ip, czas spA�dzony na witrynie, A?rA?dA�a wejA�cia na strone, zapytania z google, itp.

Wszystkie informacje sA� liczbowe. Jak pisze google: Dane osA?b odwiedzajA�cych witrynA� rA?wnieA? sA� bezpieczne – raporty nie zawierajA� informacji umoA?liwiajA�cych ich identyfikacjA� osobistA�.

1. Wymiana czA�A�ci statystyk.

PolegaA�aby na moim poA�rednictwie w przekazywaniu roA?nych statystyk czyli nie byA�aby zautomatyzowana. Np: przekazuje demowi na ircu zapytania google do sq2.

2. Wymiana peA�nych statystyk:

UmoA?liwiamy sobie wzajemny dostA�p do naszych statystyk przez GA.

Podoba mi siA� propozycja dema, abyA�my mogli zajrzeA� we wA�asne statystyki w sposA?b bezpoA�redni. Jest to caA�kowicie poufne, A?adne Wasze loginy, konta mailowe, numery ip, wasza poszczegA?lna czA�stotliwoA�A� odwiedzania witryny itp nie sA� w tych statystykach zawarte.

Dem trochA� juA? zniecierpliwiony moim odwlekaniem decyzji w tej sprawie, ktA?ra wynikaA�a z mojej niepewnoA�ci co do poufnoA�ci rA?A?nych danych (a co wynikaA�o z mojej niekompletnej wiedzy w tym temacie), udostA�pniA� mi juA? statystyki quake2.info.

PoniewaA? jestem przekonany co zachowania poufnoA�ci wszystkich was interesujA�cych osobiA�cie danych – jestem caA�kowicie za tym.

3. Baza danych userA?w.

OsobnA� sprawA� jest baza danych zarejestrowanych uA?ytkownikA?w. Tutaj mam obawy natury nie tyle moralnej co obyczajowej. Po za tym nie mam A?adnego doA�wiadczenia w bazach danych, A?adnej nie widziaA�em na oczy ;} bA�dzie to rA?wnieA? tA�gi dla mnie problem techniczny i trochA� poza mojA� peA�nA� A�wiadomoA�ciA� dziaA�aA�. Aczkolwiek z chA�ciA� dziA�ki temu bym trochA� liznA�A� podstaw baz danych. OsobiA�cie uwaA?am, A?e nie jest to jakieA� super potrzebne. To dla kaA?dego z was drobiazg zarejestrowaA� siA� na serwisie quake2.info na tych samych kontach co na sq2 (by nie mieA� tylu kont i haseA�). WiA�c na ten moment nie przychylam siA� do przekopiowania bazy danych userA?w na quake2.info.

JeA�li wszystko jest dla Was jasne – w niedziele wieczorem udostA�pniA� wieczorem demowi statystyki z sq2 (ale prawdA� mA?wiA�c nie sA� warte tyle co statystyki quake2.info, takA?e z tej racji, A?e google analytics uruchomiA�em zaledwie kilka dni temu, wczeA�niej posiA�kujA�c siA� wewnA�trznymi statystykami z pluginA?w WordPress’a).

TakA?e – jeA�li jesteA�cie ciekawi jakichA� statystyk z sq2 – proszA� o prv. A najlepiej w wewnA�trznym chacie na sq2 gdy wejdziecie w dashboard.

Pozdrawiam i dziA�ki za zainteresowanie.

BTW: dem mA?gA�byA� chociaA? zaA�oA?yA� konto na sq2 ;)


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.